Investeerimine alles arendusjärgus olevasse tehnoloogiasse on tegevus, mis võib välja kukkuda kahte moodi: hästi või halvasti. Palume tutvuda riskidega, mis seotud investeerimisega ning mõista, et raha kaotamise korral vastutab kaotatud raha eest investor ainuisikuliselt.

 • Emitendirisk. Emitendirisk on seotud ettevõtte majandustegevust mõjutavate asjaoludega nagu näiteks tarbijate eelistuste muutumine, kvalifitseeritud juhtkonna lahkumine, ettevõtte pankrot jne. Kõik need asjaolud mõjutavad oluliselt konkreetse aktsia või investeerimisfondi vara hulka kuuluva väärtpaberi hinna kujunemist.
  Võlakirjaemitendiga kaasneb krediidirisk, mis realiseerub, kui emitent ei suuda tagada võlakirjade väljastamisega endale võetud kohustusi.
 • Õiguslik ja poliitiline risk. Õiguslik risk tuleneb muutuda võivatest õigusaktidest, mille tõttu võib ühe või teise investeeringu tasuvus väheneda. Kõige olulisem risk on võimalikud maksuseaduste muudatused. Samuti investeerimispiirangute muutmine investeerimisfondide seaduses.
  Poliitilise riskiga peab arvestama investeerimisel poliitiliselt ebastabiilsesse piirkonda.
 • Tururisk. Majanduskriisid ja börsikrahhid võivad mõjutada kõiki maailma erinevaid turge. See väljendub näiteks investorite üldises pessimistlikus meelestatuses. Ettevõtte edu või ebaedu ei sõltu sel juhul konkreetse firma tegevusest.
 • Likviidsusrisk. Väiksemate firmade väärtpaberite ost või müük võib olla palju raskem võrreldes tuntud ettevõtete börsil kaubeldavate aktsiatega. Põhjuseks võib olla näiteks tehingust huvitatud vastaspoole puudumine, mis teeb omakorda investeeringu realiseerimise keerukaks. Siin tuleb tõenäoliselt arvestada võimaliku väärtpaberi hinna langusega.
  Likviidsusrisk väljendub väärtpaberi ostul või müügil olulise hinna muutusega.
  Investor peab selle riskiga arvestama, kui ta tahab kiiresti oma investeeringu realiseerida.
 • Intressirisk. Investeeringute väärtust mõjutab intressimäärade muutumine turul.
  Kui intressimäärad langevad, siis varem emiteeritud võlakirjade hinnad tõusevad ja vastupidi. Intressimäärade muutumise risk esineb võlakohustust tõendavate väärtpaberite – võlakirjade ja kommertspaberite puhul.
 • Valuutarisk. Investeeringu väärtus sõltub valuutakursside liikumisest. Investeeringute realiseerimisel võivad valuutade konverteerimisel tekkida lisakulutused.

Allikas: https://www.minuraha.ee/10539/

%d bloggers like this: